Kaqavik Komitas - By Albert Vardanyan - Armenian Shvi

http://youtube.com/watch?v=eFG6n1PmeVE