Nelson Mandela's 90th Birthday - Hide Park London

Jivan Gasparyan & Jivan Gasparyan Jr.